Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zeezand Recreatie

 

Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Vakantieverblijf: alle vakantieverblijven t.b.v. recreatieve doeleinden (zoals bijv. een lodge, chalet en huis;

b. Ondernemer: het bedrijf die het Vakantieverblijf aan de recreant ter beschikking stelt en waarmee de Recreant de Overeenkomst aangaat;

c. Recreant: de (rechts) persoon die met de Ondernemer die Overeenkomst aangaat.

d. Mederecreant: de personen die door de Recreant bij de boeking worden aangemeld en/of deel uitmaken van het reisgezelschap;

e. Derde: iedere andere persoon, niet zijnde de Recreant en/of zijn Mederecreant;

f. Overeenkomst: de Overeenkomst voor verhuur van een Vakantieverblijf met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden;

g. Huursom: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het Vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs is inbegrepen;

h. Annulering: de Schriftelijke beëindiging door de Recreant van de Overeenkomst;

i. Faciliteiten: alle voorzieningen binnen of buiten het Park waarvan op basis van de Overeenkomst gebruik kan worden gemaakt;

j. Schriftelijk: per brief, email, Whatsapp of SMS;

k. Website: de website(s) van de Ondernemer die gebruikt is voor het maken van de Overeenkomst. Daar waar een definitie in het enkelvoud is geformuleerd, geldt deze ook voor het meervoud en andersom.

 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

1. Ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de Recreant ter beschikking een Vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.

2. De Ondernemer is verplicht de Schriftelijke informatie op basis waarvan deze Overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de Recreant te verstrekken. De Ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds Schriftelijk aan de Recreant bekend.

3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de Overeenkomst, heeft de Recreant het recht de Overeenkomst zonder kosten te annuleren.

4. De Recreant heeft de verplichting de Overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat Mederecreant(en) en/of Derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de Overeenkomst en bijbehorende informatie naleven.

 

Artikel 3: Verblijfsduur

De Overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging verreist is.

 

Artikel 4: Voortijdig vertrek van de Recreant en/of Mederecreant

1. De Recreant is het volledige bedrag zoals vermeldt op de Overeenkomst verschuldigd.

 

Artikel 5: Huursom

1. De Huursom wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de Ondernemer zijn vastgesteld.

2. Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte Reserveringen.

3. Een combinatie van kortingen is niet mogelijk.

4. Ondernemer behoudt zich het recht voor om de Huursom te wijzigen indien verhoging van overheidsheffingen of belastingen daartoe aanleiding geven.

 

Artikel 6: Annulering

1. De Ondernemer gaat ervan uit dat de Recreant een reis- en annuleringsverzekering afsluit, dan wel eventuele risico’s van annulering voor eigen rekening neemt.

 

6.1 Annulering door Recreant

1. Indien de Recreant door onvoorziene omstandigheden moet annuleren dan moet de (mede) Recreant dit Schriftelijk of telefonisch aan de Ondernemer doorgeven.

2. Na de annulering ontvangt de Recreant een afrekening van de Ondernemer.

3. Naast de verschuldigde reserveringskosten en verzekeringspremies is de (Mede)Recreant de volgende bedragen aan de Ondernemer verschuldigd:

• Bij annulering meer dan 92 dagen voor aankomst: 20% van de Huursom;

• Bij annulering vanaf 91 dagen tot de 62ste dag voor aankomst: 50% van de Huursom;

• Bij annulering vanaf 62 dagen tot de 31ste dag voor aankomst: 75% van de Huursom;

• Bij annulering vanaf 31 dagen tot 1 dag voor aankomst: 90% van de Huursom;

• Bij annulering op de dag van aankomst, later dan de aankomst of geen bericht : 100% van de Huursom.

4. Indien de reservering geheel wordt overgedragen aan een derde, moet de Recreant dit Schriftelijk aangeven bij de Ondernemer. Voor deze wijzigingen worden € 25,00 wijzigingskosten berekend.

 

6.2 Annulering door Ondernemer

1. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is de Ondernemer gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan:

• Dat het Vakantieverblijf niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast of brand);

• Dat het Vakantieverblijf niet meer beschikbaar is voor verhuur (bijvoorbeeld door een dubbel geplaatste reservering).

2. De Ondernemer stelt de Recreant hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of Schriftelijk op de hoogte.

3. De Ondernemer zal in deze situatie trachten een gelijkwaardige Vakantieverblijf aan te bieden tegen dezelfde Huursom.

4. Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de Recreant gaat niet akkoord met het geboden alternatief, gaat de Ondernemer over tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde Huursom.

5. De Ondernemer is uitdrukkelijk uitgesloten van enige schadevergoeding aan de Recreant en/of verdergaande aanspraken.

 

Artikel 7: Betaling

1. De Recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten met inachtneming van de afgesproken betaaltermijnen;

2. Na ontvangst van de reserveringsbevestiging moeten de volgende kosten worden voldaan:

• Binnen 14 dagen: 50% van de Huursom;

• 8 weken voor aankomst: overige 50% van de Huursom.

3. Boekt de Recreant binnen 8 weken voor aankomst, dan moet het totale factuurbedrag per omgaande worden voldaan.

4. Indien de Recreant, ondanks voorafgaande Schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de Schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de Ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de Ondernemer op de volledige betaling van de Huursom.

5. Het totaalbedrag van de Huursom moet altijd volledig voldaan zijn voor aankomst.

6. Indien de Ondernemer op de dag van de aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde factuurbedrag, is hij gerechtigd de Recreant de toegang tot het Vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de Ondernemer op volledige betaling van de Huursom.

7. De door de Ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de Recreant. Indien het totale factuurbedrag niet tijdig is voldaan, zal na Schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

8. De Ondernemer houdt zich het recht voor om een borgsom te vragen, die dan wel vooraf of bij aankomst betaald dient te worden.

 

Artikel 8: Gebruik door Derde

1. Gebruik door derden van het Vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de Ondernemer daarvoor Schriftelijke toestemming heeft gegeven.

2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren Schriftelijk dienen te worden vastgelegd.

 


 

Artikel 9: (gebruik) Vakantieverblijf

9.1 Onderhoud en aanleg

1. Het Vakantieverblijf wordt in goede staat aan de (Mede)Recreant ter beschikking gesteld;

2. Indien de (Mede)Recreant van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de Ondernemer.

3. De Ondernemer zal zich inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de (Mede)Recreant op te lossen.

4. De Ondernemer is niet verplicht later gemelde klachten, met uitzondering van storingen, in behandeling te nemen.

5. De (Mede)Recreant dient de Ondernemer te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passend oplossing voor de klacht en/of storing te bewerkstelligen.

6. (Mede)Recreant is verplicht het Vakantieverblijf, de daartoe behorende inventaris en directe omgeving, gedurende de Overeenkomst zorgvuldig te behandelen en in dezelfde staat te houden als waarin de Recreant het heeft aangetroffen.

7. Het is Recreant, Mederecreanten en/of Derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

8. Recreant zal het Vakantieverblijf de daartoe behorende inventaris en directe omgeving bij vertrek in nette staat achterlaten.

9. Alle schade welke door de Recreant of Mederecreant aan het Vakantieverblijf is aangebracht, dient door Recreant voor vertrek aan de Ondernemer te worden gemeld en dient direct te worden betaald.

10. Als het Vakantieverblijf niet schoon of beschadigd wordt achtergelaten, is de Ondernemer gerechtigd zijn schade te verrekenen met de waarborgsom.

 

9.2 Gebruik

1. Het is niet toegestaan in het Vakantieverblijf(s) te roken.

2. Huisdieren zijn niet toegestaan in het Vakantieverblijf(s), directe omgeving en/of op het terrein.

3. Het gebruik van de gereserveerde Vakantieverblijf met meer dan het voor het Vakantieverblijf geldende maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) als vermeld op de Website is niet toegestaan. De Ondernemer kan in dit geval de (Mede)Recreant het gebruik van het Vakantieverblijf ontzeggen. Deze heeft hierbij geen recht op restitutie.

4. Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de Ondernemer.

 

9.3 Toerekenbare tekortkomingen en/of onrechtmatige daad

1. De Ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

• Indien de Recreant, Mederecreant(en) en/of Derde(n) de verplichtingen uit de Overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande Schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de Ondernemer niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt voortgezet;

• Indien de Recreant, ondanks voorafgaande Schriftelijke waarschuwing, overlast aan de Ondernemer en/of Mederecreant(en) bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;

• Indien de Recreant, ondanks voorafgaande Schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het Vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.

 

10. Aansprakelijkheid

1. De (Mede)Recreant wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (Mede)Recreant.

2. Het gebruik van het Vakantieverblijf en van alle Faciliteiten en diensten op het Park is voor eigen risico van de (Mede)Recreant.

3. De Recreant is jegens de Ondernemer aansprakelijk voor schade en/of letsel, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de Mederecreant(en) en/of Derde(n), voor zover het gaat om schade en/of letsel die aan de Recreant, de Mederecreant(en) en/of Derde(n) kan worden toegerekend

4. De Ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.

5. De Ondernemer verplicht zich om na melding door de Recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere Recreanten, passende maatregelen te nemen.

6. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

7. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (Mede)Recreant door welke oorzaak dan ook.

 

11. Privacy

1. Een verwijzing naar de privacy verklaring van de Ondernemer kunt u op de Website terug vinden.

 

12. Recht

1. Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Alkmaar.